Ku koncu roka 2023 sme na Slovensku evidovali viac ako 10 miliónov poistných zmlúv. V rámci obchodnej produkcie sa za minulý rok uzavrelo viac ako 500-tisíc zmlúv životného poistenia a viac ako 2,7 milióna zmlúv neživotného poistenia. Poistný trh nestráca na sile a atraktivite z pohľadu klientov ani sprostredkovateľov.

Na úvod sa najprv pozrime na zdroj dát, ktoré v tomto článku uvádzam. Dáta pochádzajú z ročných a štvrťročných výkazov združenia SLASPO, dostupných na jeho webovom sídle www.slaspo.sk

Čo je SLASPO? 

Slovenská asociácia poisťovní (skratka SLASPO) je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Ročná štatistika očami sprostredkovateľa

Na Slovensku je dnes uzatvorených viac ako 10 miliónov poistných zmlúv. Pri počte obyvateľov 5,5 milióna je to zaujímavé číslo. V priemere sa denne uzatvorí viac ako 1 400 zmlúv životného poistenia a viac ako 7 500 zmlúv neživotného poistenia. Tieto čísla svedčia o aktívnom záujme o poistné služby na našom trhu. Je to zároveň signál, že o sprostredkovanie zmlúv je živý dopyt zo strany klientov, a to i napriek nedávnej inflačnej vlne či všeobecnému zdražovaniu tovarov a služieb. Obchodná produkcia za rok 2023 pri životnom poistení presiahla 360 miliónov eur, pri neživotnom poistení až 530 miliónov eur. Je len na každom jednom sprostredkovateľovi, aký podiel z toho „koláča“ získa vo svoj prospech.

Ročná štatistika očami klienta  

Ak sa bavíte s bežným človekom o potrebe a význame poistenia, často argumentuje tým, že jemu sa nič nestane a poisťovňa aj tak neposkytne plnenie. Lenže ako to už v živote býva,  nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Za rok 2023 bolo na Slovensku hlásených viac ako 880-tisíc poistných udalostí. Toto číslo by si mal zapamätať každý sprostredkovateľ a použiť ho pri rozhovoroch s klientmi. Jednoduchou matematikou to vychádza, že denne sa na Slovensku v uplynulom roku podalo viac ako 2 400 poistných hlásení. V neživotnom poistení to bolo viac ako 635-tisíc, v životnom poistení viac ako 247-tisíc poistných udalostí.

Z detailnej analýzy vypláva, že v oblasti neživotného poistenia jednoznačne dominuje poistenie motorových vozidiel (197-tisíc poistných udalostí), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (141-tisíc poistných udalostí) a poistenie zabezpečenia príjmu (127-tisíc poistných udalostí). V kategórii poistenia proti požiaru a majetkovým škodám bolo v uplynulom roku 92-tisíc poistných hlásení.

Oblasti životného poistenia dominuje poistenie s podielom na zisku (94-tisíc poistných udalostí), v tesnom závese je zdravotné poistenie (81-tisíc poistných udalostí).

Čo ukázala ročná štatistika SLASPO o poistení na Slovensku? Dve zásadné informácie, ktoré by mal ovládať každý sprostredkovateľ finančných služieb. Tou prvou je, že klienti majú o poisťovacie služby záujem a každý deň sa otvára veľký priestor na servisovanie klientov. Za druhé, že poistenie je kľúčovým prvkom pri finančnom zabezpečení každej domácnosti – či už pri ochrane majetku alebo pri ochrane ľudského zdravia.

A ako ste na tom vy? Chránite dostatočne svoju rodinu, svoje zdravie a svoj majetok? Ak máte záujem o odborné poradenstvo alebo komplexný servis v oblasti poistnej ochrany, obráťte sa na profesionálov zo spoločnosti Finanzpartner.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner