V tomto roku sa udiali najväčšie zmeny v dôchodkovom sporení za poslednú dekádu. Zmeny zasiahli všetky tri dôchodkové piliere a týkajú sa nás všetkých. Spoločným menovateľom zmien je snaha lepšie pripraviť ľudí na dôstojnú starobu a opraviť chyby z minulosti. Pozrime sa spolu bližšie na jednotlivé legislatívne novinky.

Úpravy v I. dôchodkovom pilieri

Populácia na Slovensku starne a pôrodnosť dlhodobo klesá. Postupom času bude ubúdať z počtu aktívne pracujúcich a pribúdať dôchodcov. Zmysluplným krokom v prvom dôchodkovom pilieri je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Táto zmena nenastane ešte v tomto roku, ale až v roku 2024. Pre ľudí, ktorí sa narodili neskôr ako v roku 1967, sa znovu naviaže zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Dôchodkový vek bude stanovovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024. Vtedy sa zároveň stanoví dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Ďalšie zmeny prichádzajú v podobe tzv. rodičovského bonusu. Ten získajú všetci dôchodcovia, ktorých deti pracujú v SR a súhlasili s vyplatením bonusu svojim rodičom. Pri rodičovskom bonuse platí rovnica, že čím vyšší príjem pracujúceho dieťaťa, tým vyšší príspevok v podobe rodičovského bonusu. Sociálna poisťovňa vyplatí bonus 850-tisíc penzistom. Podľa zákona môže výška rodičovského bonusu mesačne dosiahnuť najviac 1,5 percenta z 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Sociálna poisťovňa zároveň stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú na rok 2023 na 16,4764 eura. Zmenou je, že od januára 2023 a následne i v ďalších rokoch sa dôchodková hodnota zníži na 95 % nárastu priemernej mzdy za tretí kvartál daného roku voči rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku. Zlou správou je, že pre nových penzistov to bude znamenať nižšie penzie.

Najdôležitejšie zmeny v II. pilieri 

V lete začnú dôchodcovské správcovské spoločnosti presúvať majetok sporiteľov v II. pilieri z garantovaných do negarantovaných fondov. Týka sa to tzv. pasívnych sporiteľov, ktorých úspory vtedajšia vláda v roku 2013 presunula do garantovaného fondu a odvtedy nespravili žiadne rozhodnutie ohľadom svojich úspor v II. pilieri. Presun úspor sa bude radiť podľa definovanej predvolenej investičnej stratégie (skratka PIS).

Predvolená investičná stratégia – komu najviac pomôže

PIS kombinuje sporenie v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde, pričom hlavným kritériom je vek sporiteľa. Sporiteľ bude mať v predvolenej investičnej stratégii až do stanoveného veku 100 % majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Nový sporiteľ do veku 50 rokov bude investovať všetky jeho úspory v indexovom fonde. Po dovŕšení 50 rokov ich začne dôchodková správcovská spoločnosť (skratka DSS) v indexovom akciovom fonde znižovať a presúvať o 4 % ročne do garantovaného fondu. Presun úspor existujúcich sporiteľov bude závisieť od ich veku. Ak má sporiteľ menej ako 54 rokov, do indexového fondu sa bude presúvať aj jeho majetok. Ak má sporiteľ viac ako 54 rokov, do indexového fondu sa budú presúvať len jeho nové príspevky.

Existujúci aktívni sporitelia dostali od svojej DSS informáciu o predvolenej investičnej stratégii. Sporiteľ sa dozvie, či bude súčasťou predvolenej investičnej stratégie automaticky, alebo či môže o presun do predvolenej investičnej stratégie požiadať. Sporiteľ sa potom sám rozhodne, či bude/nebude mať záujem byť v predvolenej investičnej stratégii.

Jednoduchšie prestupy a výhodné dobrovoľné príspevky

Novela zákona ponúka sporiteľom aj možnosť jednoduchšie zmeniť svoju DSS. Doteraz sa k zmene vyžadoval akceptačný list zo Sociálnej poisťovne, po novom to nebude potrebné. Sporiteľ bude môcť zmeniť DSS po roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po šiestich mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

Príspevok do II. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane zastabilizovaný na úrovni 5,5 % z vymeriavacieho základu. V rokoch 2025 a 2026 to bude 5,75 %. Až od roku 2027 to bude 6 %.

Slovenský dôchodkový systém patrí v Európe medzi tie menej udržateľné. Preto sa netreba spoliehať len na dôchodok od štátu, ale už dnes treba myslieť na individuálne a privátne dôchodkové zabezpečenie. Vhodnú formu dnes napríklad ponúkajú dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Od mája tohto roku už nie je potrebné ich zmluvne dohodnúť a pri odchode do dôchodku si ich sporiteľ môže celé vybrať.

Do II. piliera vstúpi po novom automaticky každý

Každý, komu po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (zaplatí prvýkrát odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Zároveň prevedie príslušnú časť poistného na jeho osobný dôchodkový účet v danej DSS. Sociálna poisťovňa zašle v lehote 60 dní list každému poistencovi, ktorému vznikne nárok na automatický vstup do II. piliera.

Automatický vstup sa dotkne aj osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie. Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia a ich príjmy medzitým narástli. Rovnako môže ísť aj o ľudí, ktorí pracovali v zahraničí a po prvý raz sa teraz zamestnajú na Slovensku.

Ak sa niekto rozhodne, že nechce sporiť v II. pilieri, má samozrejme možnosť do dvoch rokov vystúpiť a to tým že požiada Sociálnu poisťovňu. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do II. piliera, a to až kým nedosiahne vek 40 rokov.

DSS zaplatíte menej – sporenie bude lacnejšie

Sporenie v II. pilieri zlacnie, pretože sa ruší odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. DSS si bude účtovať iba odplatu za správu majetku. V roku 2023 bude vo výške 0,45 %, v roku 2024 vo výške 0,425 % a od roku 2025 vo výške 0,4 %.

Zmenou od začiatku roka prešiel aj III. pilier

S účinnosťou od 1.  januára 2023 sa postupne znižuje percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde v roku 2022 na 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 na 1 %, ktoré bude platiť od roku 2025.

Ak máte záujem o včasnú prípravu na pokojný dôchodok, spoločnosť Finanzpartner a jej zástupcovia sú tu vždy pre vás.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner