Vaše otázky k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie je možné prekonzultovať telefonicky na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na telefónnych linkách, ktoré boli zriadené za týmto účelom alebo písomne na e-mailovej adrese: uverovapomoc@upsvr.gov.sk.

Predtým, ako budete Vaše otázky k príspevku konzultovať telefonicky alebo e-mailom, prosíme pozrite sa, či na Vašu otázku už nebolo odpovedané v často kladených otázkach k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru.

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Z uvedeného dôvodu bol od 01.01.2024 zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka.

Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci pri splácaní úveru na bývanie formou príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie  (ďalej len „príspevok“) upravuje zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie“).

S účinnosťou od 01.06.2024 novela zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie umožnila poskytovanie príspevku aj v prípade refinancovaných úverov. Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Poznámka: refinancovaný úver – úver poskytnutý na splatenie skôr poskytnutých úverov

Oprávnený žiadateľ:

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“):

 • ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR,
 • ktorej výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru po 31.12.2022 (refix úveru) sa zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou,
 • ktorá je spotrebiteľ oprávnenej zmluvy o úvere na bývanie.

Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Oprávnená zmluva o úvere na bývanie:   

V zmysle novely zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie účinnej od 01.06.2024 je oprávnenou zmluvou o úvere na bývanie:

A) zmluva s účelom úveru: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“ uzatvorená pred 01.01.2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022 (na tento typ úveru už bol príspevok poskytovaný aj od 01.01.2024);

B) zmluva „refinancovaný úver s refixom“ – zmluva uzatvorená pred 01.06.2024, k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022, úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby. Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01.01.2024;  

Príklad: Žiadateľ má/mal uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:

 • z roku 2010 s bankou A – úver na bývanie s účelom poskytnutého úveru: „nadobudnutie nehnuteľnosti“, pričom touto nehnuteľnosťou bol byt, ktorý slúži k jeho vlastnému trvalému bývaniu (pôvodný úver s účelom)
 • z roku 2015 s bankou B – spotrebný úver
 • z roku 2019 s bankou C – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke A a B)
 • z roku 2022 s bankou D – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke C) – súčasná zmluva
 • v januári 2024 došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby v banke D, pričom prvá zvýšená splátka úveru bola splatná v mesiaci február 2024

Ide o oprávnený úver na poskytnutie príspevku od mesiaca február 2024, avšak ak by žiadateľ nemal úverovú zmluvu s bankou A, ktorej účelom bolo „nadobudnutie nehnuteľnosti“ nejednalo by sa o oprávnený úver na poskytnutie príspevku.

Žiadateľ k žiadosti predkladá: fotokópiu súčasnej úverovej zmluvy (s bankou D), fotokópie úverových zmlúv s bankou A a s bankou C, ktorými preukáže, že aspoň jeden zo splatených úverov má zákonom stanovený účel a oznámenie alebo dodatok k zmluve o zvýšení úrokovej sadzby. 

C) zmluva „refinancovaný úver bez refixu“ – zmluva uzatvorená v období od 01.01.2023 do 31.05.2024, úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“. Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01.01.2024. V prípade tohto typu úverovej zmluvy nedochádza k zvýšeniu splátky úveru v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver, ale mesačná splátka úveru sa zvýšila v porovnaní  s priemernou mesačnou  splátkou posledného splateného pôvodného úveru na bývanie za šesť kalendárnych mesiacov, predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie (referenčná splátka)[1].

Príklad: Žiadateľ má/mal uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:

 • z roku 2010 s bankou A – úver na bývanie s účelom poskytnutého úveru: „nadobudnutie nehnuteľnosti“, pričom touto nehnuteľnosťou bol byt, ktorý slúži k jeho vlastnému trvalému bývaniu (pôvodný úver s účelom)
 • z roku 2015 s bankou B – spotrebný úver
 • z roku 2019 s bankou C – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke A a B), výška mesačnej splátky bola 300 eur
 • z roku 2023 s bankou D – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke C), výška mesačnej splátky je 400 eur (súčasná zmluva)
 • v banke D nedošlo k zvýšeniu úrokovej sadzby a splátky úveru

Ide o oprávnený úver na poskytnutie príspevku od mesiaca január 2024, avšak ak by žiadateľ nemal úverovú zmluvu s bankou A, ktorej účelom bolo „nadobudnutie nehnuteľnosti“ nejednalo by sa o oprávnený úver na poskytnutie príspevku.  

Žiadateľ k žiadosti predkladáfotokópiu súčasnej úverovej zmluvy (s bankou D), fotokópie úverových zmlúv s bankou A a s bankou C, ktorými preukáže, že aspoň jeden zo splatených úverov má zákonom stanovený účel a potvrdenie z banky C o výške zaplatených splátok za 6 kalendárnych mesiacov  predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie (za účelom výpočtu referenčnej splátky).

V prípade refinancovaných úverov musí byť splnená podmienka, že súčasná  úverová zmluva, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku, musí mať súvis s predošlými splatenými úverovými zmluvami, v ktorých alebo v ktorej je uvedený niektorý z účelov: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby.

Príspevok nie je možné poskytnúť na úvery na bývanie, pri ktorých došlo k refinancovaniu len spotrebiteľských úverov a tzv. amerických hypoték (bezúčelové úvery na bývanie).

Nárok na príspevok:

Na poskytnutie príspevku žiadateľ musí splniť aj ďalšie zákonné podmienky, ktorými sú:

 • neprekročenie stanovenej výšky príjmu oprávnenej osoby,
 • vymedzenie nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver na bývanie,
 • úhrada mesačnej splátky úveru na bývanie.

A) Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú zdaniteľné (hrubé) príjmy oprávnených osôb (dlžníka a spoludlžníka).

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa osobitného predpisu [s odkazom na § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)] a osobitného základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 7 a 51e zákona o dani z príjmov). Tieto príjmy uvádza fyzická osoba do daňového priznania.

V prípade, že potrebujete zistiť, či váš príjem spĺňa vyššie uvedené podmienky (teda či sa jedná o zdaniteľný príjem, ktorý uvádzate alebo budete uvádzať v daňovom priznaní), kontaktujte Centrum podpory pre dane Finančnej správy 048/4317 222 voľba č. 3 klapka daň z príjmov fyzické osoby.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné poskytnúť, ak priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je:

 • jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (pri žiadostiach podaných napr. v roku 2024, ide o hrubý príjem za rok 2022),

Poznámka: informáciu o príjme žiadateľa poskytne úradu Finančné riaditeľstvo SR.

 • ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v júni 2024, príjem bude posúdený za obdobie december 2023 až máj 2024). V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci konania o nároku na príspevok vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka.

Poznámka: informáciu o príjme predloží žiadateľ.

Nárok na poskytovanie príspevku sa prehodnocuje vo vzťahu k príjmu žiadateľa v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil.

Príklad výpočtu príjmu:

Príjem dlžníka za rok 2022              –    50.000,- Eur

Príjem spoludlžníka za rok 2022     –    30.000,- Eur

Spolu za rok 2022                           –    80.000,- Eur

Priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022   –   80.000 : 12 (mesiacov) : 2 (počet osôb na zmluve) = 3.333,- Eur

Ak je priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší ako 2 086,40 eur, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

B) Nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver

Úver na bývanie alebo pôvodný úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

Ide o zákonnú podmienku na poskytnutie príspevku podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorú žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením.

Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, ak účel poskytnutia úveru na bývanie zostal zachovaný).

C) Úhrada mesačnej splátky

Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Výška príspevku:

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne. Napr.:

 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75% z 300 eur je 225 eur) – príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,
 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75% zo 60 eur je 45 eur) – príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Poznámka: informácie o úvere (napr. výšku referenčnej splátky, výšku mesačnej splátky, úhrada mesačnej splátky) úradu poskytne banka.

Výplata príspevku:

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu. Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

V prípade refinancovaných úverov informujeme žiadateľov, že príspevok bude prvýkrát vyplatený v mesiaci august 2024, nakoľko údaje z bánk k refinancovaným úverom za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 budú zaslané do 31.07.2024.

Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto  rozpočtovom roku zastaví.

Predloženie žiadosti  o spôsob jej vyplnenia:

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby na tlačive určenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného kalendárneho mesiaca od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril (napr. ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku od mesiaca júl 2024 a predloží žiadosť o príspevok v mesiaci august 2024, príspevok sa mu prizná od mesiaca júl 2024).

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu žiadateľa, kontakty na úrady nájde tu: Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

Žiadosť bude možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom cez portál slovensko.sk.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ DOCX]

Žiadosť o príspevok obsahuje: 

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy.
Povinné prílohy podľa typov zmlúv o úvere na bývanie, bez ktorých nie je možné konať vo veci poskytnutia príspevku, sú uvedené v žiadosti o poskytnutie príspevku.

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Na výzvu úradu je žiadateľ povinný doplniť ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov.

Povinnosť oprávnenej osoby počas poskytovania príspevku:

Oprávnená osoba je povinná:

 • na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na príspevok a jeho výplatu (napr. dodatok k zmluve o úvere, zmena oprávnenej osoby, zmena počtu spoludlžníkov, zmena pobytu oprávnenej osoby, zmena užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver) alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi úradu zmenu skutočností a príspevok bude vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku. Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vyplatený vo vyššej sume ako patril.

Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.

—————

[1] V zmysle § 11 ods. 10 zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie veriteľ alebo iná osoba, ktorá poskytla pôvodný úver na bývanie, je povinný na vyžiadanie poskytnúť potvrdenie o výške splátok do piatich pracovných dní od vyžiadania, a to jedenkrát bezodplatne.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html