Začiatkom novembra schválili poslanci NR SR  druhú časť dôchodkovej reformy z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Hlavný zámer reformy je určite správny, pretože chce korigovať chyby z minulosti. Tou bol automatický presun drvivej väčšiny sporiteľov do garantovaných fondov v roku 2013. Tomuto presunu sa vyhli iba tí sporitelia, ktorí sami aktívne požiadali o sporenie prostredníctvom negarantovaných fondov. Ako dokazuje vývoj trhu od spustenia druhého piliera na Slovensku, rozdiel medzi zhodnotením úspor v garantovaných a negarantovaných fondoch je priepastný. Aké zmeny teda očakávať v druhom pilieri v najbližších mesiacoch a rokoch? Odpoveď nájdete v našom najnovšom blogu.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie druhého piliera v troch kľúčových bodoch – zavedenie predvolenej investičnej stratégie, automatický vstup do druhého piliera a zmien poplatkov za správu úspor.

Zmeny v druhom pilieri môžu priniesť viac úspor. Novela zákona zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia. Rezort práce vydal prognózu, podľa ktorej môžu zmeny priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.

K celkovému zlepšeniu úspor má prispieť predovšetkým predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch by malo toto opatrenie zvýšiť nasporenú sumu v 2. pilieri po 40 rokoch približne o polovicu.

Predvolebná investičná stratégia pomôže nerozhodným

Jedným z prejavov nízkej finančnej gramotnosti na Slovensku je, že ľudia sa o svoje dôchodkové sporenie aktívne nezaujímajú. Následkom toho sa často nevedia ani kvalifikovane rozhodnúť, v akom type dôchodkových fondov je pre nich výhodné zhodnocovať svoje úspory. Kým priemerné ročné zhodnotenie od vytvorenia dôchodkových fondov dosiahlo v prípade najslabšieho dlhopisového garantovaného fondu hodnotu približne 1,2 %, v prípade najsilnejšieho negarantovaného fondu sa zhodnotenie dostalo na úroveň približne 10,7 %. Nová legislatívna zmena v tomto prípade ponúka pomoc v podobe predvolebnej investičnej stratégie.

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie počíta s tým, že sa jej zúčastnia všetci noví sporitelia. Rovnako sa však bude týkať aj sporiteľov do 54 rokov, ktorí si už sporia v druhom pilieri. Rozdelenie úspor v rámci dôchodkových fondov sa bude odvíjať od toho, koľko má sporiteľ rokov. V reálnej praxi tak väčšina sporiteľov prejde do indexových fondov. Štát odhaduje, že tento presun sa bude týkať viac ako 1,1 milióna Slovákov. Desať rokov pred dovŕšením dôchodkového veku sa úspory postupne budú presúvať do garantovaných fondov. Dôležité je už len dodať, že investičná stratégia je dobrovoľná a každý sporiteľ ju môže slobodne odmietnuť alebo upraviť podľa vlastného uváženia. Mechanizmus predvolebnej investičnej stratégie začne platiť od 1. mája 2023.

Automatický vstup do druhého piliera

Podľa novely zákon vstúpi do druhého piliera automaticky každá osoba, ktorá vstúpi na trh práce od 1. mája 2023. Zároveň sa zvýšila aj hranica, dokedy je vstup možný – a to až do veku 40 rokov. Sporenie v druhom pilieri  nebude povinné, sporiteľ môže vystúpiť do dvoch rokoch od začiatku sporenia. Ak si sporiteľ do polroka sám nevyberie jednu z dôchodkových správcovských spoločností (ďalej len DSS), priradí mu ju Sociálna poisťovňa.

Zmenia sa aj poplatky a výška príspevkov do druhého piliera

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa ruší poplatok za vedenie účtu (dnes je 1 % z každého nového príspevku). Vo všetkých fondoch sa zruší poplatok za zhodnotenie. Zvýši sa poplatok za správu z aktuálnych 0,3 % ročne na 0,45 percenta % ročne. Od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40 %.

K výraznej zmene dochádza vo výške príspevku, ktorú sporiteľ posiela na sporenie v druhom pilieri. Táto výška bude počas najbližších dvoch rokoch (2023,2024) zafixovaná na úrovni 5,5 % hrubej mzdy. Toto opatrenie má štátu priniesť ďalšie finančné zdroje.

Od roku 2024 sa výrazne zmení aj výber úspor

Výplaty dôchodkov v budúcom roku 2023 sa budú stále riadiť podľa doterajších pravidiel. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, DSS overí, či je jeho aktuálny majetok vyšší ako zaslané príspevky. Ak nie, rozdiel doplatí zo svojho majetku samotná DSS.

Počínajúc januárom 2024 sa hlavné zmeny dotknú programového výberu a potenciálneho zdanenia jednorazového výberu. Po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok si sporiteľ bude môcť vybrať časť úspor v druhom pilieri, tento výber však bude podliehať zdaneniu. Druhá časť bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po ukončení obdobia programového výberu. Ostáva len dodať, že úspory v druhom pilieri sú predmetom dedičského konania.

Igor Čečko
generálny riaditeľ, Finanzpartner